!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om Filmstadens Samfällighet

I området Gamla Filmstaden finns två stycken gemensamhetsanläggningar GA:1 garagen och GA:2 marken:

Filmstadens Samfällighetsförening har hand om de bägge gemensamhetsanläggningarna. Den löpande verksamheten utövas av styrelsen vars ledamöter utses av medlemmarna/delägarna.

I Lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut av 2003-11-05 och 2005-12-28 framgår fastighetsregleringen, anläggnings- och ledningsrättsåtgärder samt andelstalen för medlemmarna i de bägge anläggningarna. De bägge anläggningsbesluten kompletterar varandra.

Kostnaderna för drift och underhåll administreras och fördelas av Samfällighetsföreningen enligt anläggningsbesluten.

Den ekonomiska förvaltningen av Samfällighetsföreningen sker genom avtal f.n. med DKF som även administrerar garageplatserna.

GA:1 garagen
Omfattar fem stycken parkeringsgarage med tillhörande anordningar.
Platserna i garaget fördelas mellan de deltagande fastigheterna efter andelstal i enlighet med fastighetsregleringsbeslut.

Samfällighetsföreningen avsätter varje år medel till en underhålls- och förnyelsefond. Stadgeenligt avsätts årligen minst 105 000 kronor för GA1. 

Drift- och underhåll för teknisk förvaltning avseende garagen sker genom avtal f.n. med EFS som också sköter flera av fastigheterna.

De fem garagen som ingår i GA:1 är belägna i följande fastigheter:

Filmstaden 16 (BRF Kasematten)
Filmstaden 18 (BRF Palladium)
Filmstaden 19 (BRF Rival)
Filmstaden 20 (BRF Garbio)
Filmstaden 21 (BRF Röda Kvarn)

Filmstaden 17 (BRF Rialto) ingår i GA:1 men har inget garage i fastigheten eftersom tunnelbanestationen ligger under.

GA:2 marken
Gemensamhetsanläggningen Filmstaden GA:2 omfattar vägar, grönområden, p-platser i markplan, utvändig belysning, VA-ledningar och kanalisationsrör för data och telekommunikation.

Filmstaden GA:2 är en egen fastighet benämnd ”Filmstaden 28”. Lagfaren ägare är samfällighetsföreningen, som varje år avsätter medel till en underhålls- och förnyelsefond  Stadgeenligt avsätts årligen minst 190 000 kronor. 

Avtal finns f.n. med parkeringsentreprenör Q-Park.

Drift- och underhåll för teknisk förvaltning avseende markskötsel, snöröjning och liknande sker genom avtal med entreprenör f.n. Idrotts- och Trädgårdsanläggningar i Solna AB.

I GA:2 ingår följande delägare:
Filmstaden 15 (Brf Flamman)
Filmstaden 16 (Brf Kasematten)
Filmstaden 17 (Brf Rialto) 
Filmstaden 18 (Brf Palladium)
Filmstaden 19 (Brf Rival) 
Filmstaden 20 (Brf Garbio)
Filmstaden 21 (Brf Röda Kvarn) 
Filmstaden 22 (Backstugan)
Filmstaden 23 (Kontoren: GSS Fastigheter AB)
Filmstaden 25 (Stiftelsen Filmstadens kultur)
Filmstaden 28 (Filmstaden Samfällighet)

 

Filmstaden Samfällighet

Organisationsnummer:717907-0250

Fakturor till föreningen kan sändas enligt någon av följande metoder:

 • Via EDI/XML (Visma AutoInvoice). Fakturaväxel är InExchange 
  GLN: 7367179070252 
 • Som bifogad PDF i ett epostmeddelande till följande adress:
  7179070250(at)autoinvoice.se
 • Som pappersfaktura till följande adress:
  Samf Filmstadens Samfällighetsförening
  7179070250
  Box 4
  737 21  FAGERSTA

Postadress:
Filmstadens Samfällighetsförening
Ingrid Bergmans väg 11
169 40 Solna

E-mail adress:
styrelsen@gamlafilmstaden.se